Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Kategóriák / Termékek

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

1. Adatkezelő azonosítása

 

https://www.rockgarden.hu/ internetcímen elérhető webáruházat a

 

KLFD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: KLFD Kft.

Cégjegyzékszám: 5318 0701 0588 1881

Adószám: 14360819-2-13

Székhely: 2143, Kistarcsa, Malom utca 9/C

Postacím: 2143, Kistarcsa, Malom utca 9/C

Üzleti tevékenység helye: 2225, Üllő, Pesti út 205

Telefon: +36 70 532 7777, +36 70 541 5555

E-mail: info@rockgarden.hu

Webhely: https://www.rockgarden.hu/

 

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

 

2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) atermészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyenadatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről(általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az EurópaiUnió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommalösszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) ,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

 

rendelkezései alapján kezeli.

 

1

 

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://www.rockgarden.hu/ webhely (a továbbiakban:webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a webáruházbanleadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

 

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző , a webhely szolgáltatásaithasználó, valamint Adatkezelőtől terméket megrendelő természetes személyek.

 

2. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

 

3.1. Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatokgyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

 

3.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre:Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról .

 

3. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

 

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely "Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldőfelületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek)használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználóhozzájárulása.

 

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulásvisszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

4.3. Kezelt adatok kör e:

 

Az üzenetet küldő Felhasználó:

 

- neve,

- e-mail címe,

- az üzenet tartalma.

 

2

 

4.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- üzenet írása a weboldalon,

- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e -mail

cím(ek) használatával),

- a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása .

 

4.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződéskötés,abban az esetben az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényénekteljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törliaz e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájúüzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződésszempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 10., illetve11. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

 

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülőadatkezelési listán .

 

4. Chat ablak használatához kapcsolódó adatkezelés

 

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen található chat ablak használatávalüzenetet küldő Felhasználók.

 

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználóhozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását a chat ablakon keresztül történő üzenetelküldésével adja meg .

 

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor v isszavonja. A hozzájárulásvisszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

5.3. Kezelt adatok köre:

 

Facebook fiókba történő bejelentkezés esetén az üzenetet küldő Felhasználó: - Facebookprofiljához tartozó neve,

- üzenet tartalma.

 

3

 

 

A Felhasználó nyilvános Facebook közösségi profilját Adatkezelő nem tekinti meg.

 

Vendégként, Facebook fiókba való bejelentkezés nélkül történő üzenetküldés esetén az üzenettartalma.

 

5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

 

5.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződés, abban azesetben az Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetetküldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve aFelhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igényteljesítését követő legfeljebb 1 hónap elteltével törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben azinformációcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben azinformációcsere befejezését követő, illetve az igény teljesítését követő legfeljebb 1 hónapelteltével törli Adatkezelő az adatokat.

 

Felhasználó Facebook messenger fiókjába történő bejelentkezés nélkül folytatottüzenetváltás esetén annak befejezésétől számított 24 óra elteltéig tárolja a rendszer azüzeneteket. Ez idő alatt az üzenetváltás visszanézhető, ezt követően automatikusan törlésre kerül. AFelhasználónak bármikor lehetősége van az üzenetváltás törlésére. A Felhasználó Facebookmessenger fiókjába történő belépést követően folytatott üzenetváltás esetén a Felhasználómessenger fiókjában tárolódik az üzenetváltás tartalma, annak Felhasználó általi törléséig.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződésszempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 10. , illetve11. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

 

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülőadatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig .

 

5.7. Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő a chat ablak használatával kapcsolatbanadatfeldolgozóként veszi igénybe a Meta Platforms Ireland Ltd. gazdasági társaságot. Errőlbővebben a 1 7. fejezetben olvashat. A chat szolgáltatás igénybevétele során a MetaPlatforms Ireland Ltd. szolgáltatója által saját nevében megvalósított adatkezelésről a szolgáltatóMeta Platforms

 

4

 

Ireland Ltd. vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában olvashat:https://www.facebook.com/policy.php .

 

6. Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés

 

6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely „AJÁNLATKÉRÉS” menüpontjábólelérhető üzenetküldő felületének használatával az Adatkezelőnek üzenet elküldésévelajánlatot kérő Felhasználók.

 

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználóhozzájárulása.

 

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulásvisszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

6.3. Kezelt adatok köre :

 

Az ajánlatkérést küldő Felhasználó:

 

- neve,

- e-mail címe,

- telefonszáma,

- címe,

- ajánlatkérés tárgya,

- az üzenet tartalma.

 

6.4. Az adatkezelés célja: ajánlat kérésének lehetővé tétele a Felhasználó számára, bonyolultabbesetben az ajánlatkérés telefonon történő megválaszolása.

 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

 

- ajánlat kérése,

- üzenet írása,

- bonyolultabb esetben az ajánlatkérés telefonon történő megválaszolása.

 

A telefonszám akkor kerül felhasználásra, ha Felhasználó üzenetben felvetett kérdése összetett,ezért célszerűbb telefonbeszélgetés formájában megválaszolni.

 

6.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az ajánlatkérés nyomán nem jön létre szerződéskötés,abban az esetben az ajánlatkérés megválaszolásáig.

 

5

 

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az ü zenetek tartalma a szerződésszempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,amelyben a Felhasználó az egyik fél. Időtartamot illetően a megrendelés teljesítéséhez kezeltadatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat -megőrzésikötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében aszámla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egyéven belül törli.

 

A szerződés kapcsán kezelt esetleges további adatokat – pl. a Felhasználó és Adatkezelőmegrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei – Adatkezelő a szerződéskötéstőlszámított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéigkezeli.

 

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülőadatkezelési listán.

 

6. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

 

7.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásravonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével feliratkozik a hírlevélre.

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Grt. 6.§ (1) és (2) bekezdései re, a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználóa hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltését követően a feliratkozásra vonatkozónyilatkozat előtti checkbox bejelölésével adja meg.

 

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulásvisszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlenüzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenüliratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelőtájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem vesziigénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és továbbiszolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen

 

6

 

üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely másszolgáltatásának igénybevételéhez.

 

7.3. Kezelt adatok kör e:

 

a hírlevelek kiküldéséhez a Felhasználó :

- kereszteve,

- e-mail címe,

 

az online megadott hozzájárulás regisztrálásához:

- feliratkozáskor használt eszköz IP -címe,

- feliratkozás időpontja.

 

7.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. Ahírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk,figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti.

 

7.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználóerre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználókérésére történ ő törléséig kezeli.

 

7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülőadatkezelési listán .

 

7. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

 

8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználóhozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a „Belépés”, majd a „Hozz létre sajátfiókot ” feliratú gombra kattintást követően a megjelenő űrlap kitöltésével, valamint afelhasználói fiók létrehozására vonatkozó nyilatkozat előtti jelöl őnégyzet bejelölésével,végül a „Regisztráció” feliratú gombra kattintással adja meg.

 

8.3. Kezelt adatok kör e:

 

a regisztrációhoz a Felhasználó:

- neve,

- e-mail címe,

- telefonszáma,

 

7

 

az online megadott hozzájárulás regisztrálásához:

- regisztrációkor használt eszköz IP-címe,

- regisztráció időpontja.

 

8.4. Az adatkezelés célja: a webhelyen történő regisztráció, a rendszeres vásárlás megkönnyítése.

 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- személyes fiók létrehozása a Felhasználó számára,

- termék on -line megrendelésének megkönnyítése a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokeltárolásával, illetve ezen adatok önálló módosításának lehetővé tétele a Felhasználó számára,

- a korábbi megrendelések hozzáférhetővé tétele a Felhasználó számára a felhasználói fiókban.

 

8.5. Az adatkezelés időtartama: a regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama aregisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá aregisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelőáltali törlésével is. Felhasználó bármikor törölheti regisztrációját, illetve kérheti annak törlésétAdatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétkövető 10 munkanapon belül végrehajt.

 

8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülőadatkezelési listán.

 

8. Közösségi regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

9.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen Google felhasználói profillal regisztrálóFelhasználók.

 

9.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználóhozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a Google felhasználói fiókkal történőregisztráció esetén az erre vonatkozó gombok aktiválásával, majd az adatok átvételérőlszóló figyelmeztető szöveg jóváhagyásával adja meg.

 

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulásvisszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

8

 

9.3. Kezelt adatok köre: a Google felhasználói fiókkal történő regisztráció esetén

az alábbi adatokat veszi át Felhasználó Google fiókjáról az Adatkezelő:

 

- név,

- e-mail cím.

 

9.4. Az adatkezelés célja: a webhelyen történő regisztrációs folyamat egyszerűbbé tétele Googlefelhasználói fiókkal rendelkező Felhasználó számára, továbbá a regisztráció által a rendszeresvásárlás megkönnyítése.

 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

 

- személyes fiók létrehozása a Felhasználó számára,

- termék online megrendelésének megkönnyítése a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokeltárolásával, illetve ezen adatok önálló módosításának lehetővé tétele a Felhasználó számára,

- a korábbi megrendelések eltárolása és hozzáférhetővé tétele a Felhasználó számára a felhasználóifiókban.

 

9.5. Az adatkezelés időtartama: a regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma aregisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá aregisztráció Felhasználó általi törlésével, a regisztrációhoz használt Google felhasználói fiókFelhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általitörlésével is. Felhasználó bármikor törölheti regisztrációját, illetve kérheti annak törlésétAdatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétkövető 10 munkanapon belül végrehajt.

 

9.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülőadatkezelési listán.

 

9.7. A Google felhasználói fiókkal történő regisztráció során a Google szolgáltatója által megvalósítottadatkezelésről a szolgáltató Google Ireland Ltd. vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában olvashat:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

9.8. Az Adatkezelő a közösségi regisztráció használatával kapcsolatban adatfeldolgozókéntveszi igénybe a Google Ireland Ltd-t. Erről bővebben a 17. fejezetben olvashat.

 

 

9

 

10. Fogyasztók által leadott megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

10.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó természetes személy (fogyasztó)Felhasználók.

 

10.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint azadatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

10.3. Kezelt adatok köre: az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

 

A Felhasználó:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- számlázási cím,

- szállítási cím,

- telefonszáma,

- e-mail címe,

- megrendelt termék(ek) megjelölése,

- megrendelt termék(ek) vételára,

- átvétel/kézbesítés módja,

- fizetési mód,

- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelésteljesítéséhez szükséges információk,

- megrendelés időpontja,

- fizetés időpontja.

 

10.4. Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

 

10.5. Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat azAdatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat -megőrzési kötelezettség teljesítéséhezszükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításátólszámított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelttermékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben szerződésesdokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

 

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, cím,megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) e célból történő kezelése akiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a

 

10

 

szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakoradatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállításteljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

 

A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehe t azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgárijogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történőmegőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adottszolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vettilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók,ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésrekerült.

 

A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső –adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmúüzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének –ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülésmegszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáigmeghosszabbítja.

 

10.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülőadatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szólótörvény által előírt bizonylat -megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számvitelibizonylatokon.

 

10. Cégként történő megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés cég képviseletében eljáró természetesszemély esetén

 

11.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen terméket megrendelő partner szervezetképviseletében eljáró természetes személy Felhasználók (vagy: „Képviselő”).

 

11.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a Felhasználó általképviselt szervezet (a továbbiakban Partner szervezet) jogos érdeke.

 

A Partner szervezet jogos érdeke, hogy termék megrendelésre vonatkozó szerződéstköthessen Adatkezelővel. Mindezt természetes személy Képviselője útján tudjaeszközölni.

 

11

 

 

Adatkezelő a Képviselő adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel kapcsolatosügyintézés és a szerződés teljesítése keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli,valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik.

 

A megrendelés leadásához, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges információcsere nemvalósulhat meg a Képviselő személy adatainak kezelése nélkül, tehát a szerződéshezelengedhetetlen az adatkezelés.

 

Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnélérdeklődhet az Érintett.

 

11.3. Kezelt adatok köre:

 

A Képviselő:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- e-mail címe,

- telefonszáma,

- jelszó,

 

a képviselt vállalkozás:

- formája,

- neve,

- postacíme,

- számlázási címe,

- adószáma, közösségi adószáma,

- cégjegyzékszáma.

 

továbbá a vásárlásra vonatkozó adatok:

- megrendelt termék(ek) megjelölése,

- megrendelt termék(ek) vételára ,

- átvétel/kézbesítés módja,

- fizetési mód ,

- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelésteljesítéséhez szükséges információk,

- megrendelés időpontja,

- fizetés időpontja.

 

12

 

11.4. Az adatok forrása: alapesetben a Felhasználó. Amennyiben a regisztráció során megjelölt Képviselőnem saját maga, hanem a Partner szervezettől valaki más adja meg az ő adatait, abban az esetben azadatok forrása a Partner szervezet. Adatkezelő ilyenkor szintén a Partner szervezet jogosérdekében veszi át a Képviselő adatait. A Partner szervezet kötelezettsége tájékoztatni a Képviselőtaz általa végrehajtott adatkezelésről; a Képviselő adatainak Adatkezelő részére történő megadásáról.

 

11.5. Az adatkezelés célja: cégként regisztrált Felhasználók számára a megrendelés nyomán létrejövőszerződés megkötése és teljesítése.

 

11.6. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a fenti adatok közül a számviteli törvényből fakadóbizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím, megrendelt termékreés árának megfizetésére vonatkozó adatok) tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében abizonylat kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi, melynek elteltét követően azadathordozókat egy éven belül törli.

 

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, szállításicím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállításteljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelésikorlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

 

A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgárijogi viták felmerülése esetére a fe nti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történőmegőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adottszolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vettilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók,ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésrekerült.

 

A megrendeléssel kapcsolatban kezelt további adatokat – ideértve a lényege s tartalmú üzeneteketis – Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekrealkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig megőrzi.

 

11.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülőadatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges

 

13

 

adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat -megőrzési kötelezettségteljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

12. Termékértékeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

12.1. A webáruház felületén forgalmazott termékeket a Felhasználó az adott termék adatlapján található„VÉLEMÉNYEK” menüpont alatt értékelheti. A megrendelést követően a Felhasználórészére kiküldött e-mailben található linkre kattintva szintén a fenti felületen értékelheti aFelhasználó a megvásárolt terméket. A Felhasználó erre vonatkozó értékeléseit szöveges,valamint pontszámos formában teheti közzé.

 

12.2. A webhelyen közzétett hozzászólások és bejegyzések, valamint a hozzászólók által megadott neve ka webhely minden látogatója számára látható módon jelennek meg.

 

12.3. Tájékoztató a hozzászólásokban Felhasználó által közölt adatok kezeléséről:

 

12.3.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen hozzászólást közzétevő Felhasználók.

 

12.3.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználóhozzájárulása. Felhasználó a hozzászólás elküldése előtt az adatkezelési nyilatkozatbejelölésével és a hozzászólás közzétételének elküldésével hozzájárul az általahozzászólásában közölt adatok kezeléséhez és közzétételéhez.

 

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulásvisszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

12.3.3. Az érintett adatok köre: Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüketkövetően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást,bejegyzést közzétevő Felhasználó által megadott neve is beazonosítható, az általahozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználószemélyazonossága is beazonosíthatóvá válhat.

 

14

 

12.3.4. Az adatkezelés célja: termékértékelés lehetővé tétele a Felhasználók számára.

 

12.3.5. Az adatkezelés időtartama: a webhelyen a fenti formában történő adatkezelés időtartalma az otthozzászólást közzétevő Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelésmegszűnhet továbbá a Felhasználó hozzászólásának Adatkezelő általi törlésével is.Felhasználó bármikor kérheti hozzászólása törlését Adatkezelőtől, mely kérelmetAdatkezelő haladéktalanul végrehajt.

 

12.3.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében, a webhely felületénmegjelenítve.

 

12. Termékértékelés ösztönzéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

13.1. Adatkezelő a webáruházban vásárló Felhasználóknak e-mail útján a megvásárolttermékek értékelésére szolgáló felületre irányító linket küld ki. Az értékelő űrlap megnyitásáraszolgáló link kiküldéséhez Adatkezelő ShopRenter.hu Kft. gazdasági társaságotadatfeldolgozóként veszi igénybe (erről 17. fejezetben olvashat a Felhasználó).

 

13.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webáruházban vásárló Felhasználók.

 

13.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, miszerint az adatkezelés azAdatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

 

Adatkezelő jogos érdeke, hogy naprakész információkkal rendelkezzen arról, hogy a vásárlóimennyire voltak elégedettek a megrendelt termékkel, és ezekről visszajelzést kapjon aFelhasználó értékelésével. Ezzel folyamatosan gondoskodhat a minőségi szolgáltatásnyújtásáról, ami alapfeltétele a sikeres tevékenységének. Az érdekmérlegelésről különdokumentáció készült, mely Adatkezelőnél elérhető.

 

13.4. Kezelt adatok köre:

 

Felhasználó:

- neve,

- e-mail címe.

 

15

 

13.5. Az adatkezelés célja: a termékértékelés ösztönzése, értékelő űrlap elektronikus elérési útjánakkiküldése.

 

13.6. Az adatkezelés időtartama: az elérési utat tartalmazó e-mail kiküldéséig. A kiküldést követőenadatkezelő ezzel a céllal már nem kezeli az adatokat.

 

13.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülőadatkezelési listán.

 

13. Szolgáltatás értékelésének közzétételéhez kapcsolódó adatkezelés

 

14.1. Adatkezelő az Árukereső.hu (Online Comparison Shopping Kft.), Facebook (Meta PlatformsIreland Ltd.), Google (Google Ireland Ltd.), valamint Trustindex (Trustindex Kft.) felületénírt egyes véleményeket közzéteszi a webhelyen. A fenti szolgáltatók felületein írt véleményekösszegyűjtéséhez és egyes vélemények webhelyen történő közzétételéhez Adatkezelő aTrustindexet (Trustindex Kft.) adatfeldolgozóként veszi igénybe (erről 17 . fejezetben olvashat aFelhasználó).

 

14.2. A webhelyen közzétett értékelések, valamint az értékelők neve /nickneve a webhely mindenlátogatója számára látható módon jelenik meg.

 

14.3. Tájékoztató az értékelés során megadott adatok közzétételéről :

 

14.3.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a z Árukereső.hu (Online Comparison Shopping Kft.), aFacebook (Meta Platforms Ireland Ltd.), a Google (Google Ireland Ltd.), valamint a Trustindex(Trustindex Kft.) felületén a Szolgáltatót értékelő Felhasználók.

 

14.3.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználóhozzájárulása.

 

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulásvisszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

14.3.3. Az érintett adatok köre: Felhasználó értékelései közzétételüket követően a többi felhasználóáltal láthatók oly módon, hogy általuk az adott értékelést

 

16

 

adó Felhasználó neve/nickneve beazonosítható, az általa értékelésében közétett adatokmegismerhetők, így – amennyiben felhasználónévként valós nevét adta meg – Felhasználószemélyazonossága is beazonosíthatóvá válhat.

 

14.3.4. Az adatkezelés célja: az értékelések webhelyen történő megjelenítése, a vásárlók bizalmánakfokozása érdekében.

 

14.3.5. Az adatkezelés időtartama: a webhelyen a fenti formában történő közzététel

időtartalma a Felhasználó kérelmére történő törlésig, ennek hiányában a közzétételtőlszámított 2 évig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó véleményénekAdatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti véleményének törlésétAdatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.

 

14.3.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében, a webhely felületénmegjelenítve.

 

14. Hiba bejelentésével kapcsolatos adatkezelés

 

15.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely "Szerviz” menüpontjából elérhető hibabejelentőűrlapjának használatával a termék meghibásodásáról bejelentést küldő Felhasználók.

 

15.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint azadatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amel yben a Felhasználó az egyik fél (jótállásés szavatosság körébe eső hiba esetén – mivel ilyen esetekben a hibás teljesítést követőenAdatkezelő újabb teljesítéssel vagy részteljesítéssel hozza helyre a hibát, ezzel megfelelőenteljesíti a korábbi szerződést), vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kéréséretörténő lépések megtételéhez szükséges (jótállás vagy szavatosság körén kívül eső hibabejelentése esetén – mivel ilyenkor külön javító szolgáltatás igénybevételére kerülhet sor, amiúj ügylenek minősül).

 

15.3. Kezelt adatok kör e:

 

A hibát bejelentő Felhasználó:

 

- neve,

- e-mail címe,

- telefonszáma,

 

17

 

- vásárlás időpontja,

- vásárlás helye, kereskedő neve ,

- vásárlási bizonylatszám,

- termék megnevezése,

- termék cikkszáma,

- termék gyártási száma,

- a termék beépítéséről történő válaszadás ,

- szakszerű beépítés időpontja ,

- beépítést végző személy neve,

- beépítést végző szakmai jogosultsága, bizonyítvány száma,

- telepítés helye (irányítószám, település, utca, házszám) ,

- ügyfél által érvényesíteni kívánt igény,

- hiba leírása,

- hibáról készült kép,

- jótállás hatálya alá eső termék hibájának bejelentése esetén számla másolata, jótállásijegy .

 

15.4. Az adatkezelés célja: a termék hibájának bejelentése az Adatkezelő számára, jótállás vagyszavatosság körébe eső igény érvényesítése esetén az ezekkel kapcsolatos ügyintézés, ezzel atermékvásárlásra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó helytállási kötelezettség, tehát a szerződésmegfelelő teljesítése. A jótállás vagy szavatosság hatálya alá nem tartozó termék hibájánakbejelentése esetén a termék javítására vonatkozó ajánlat kérésének illetve a javítás megrendelésének lehetővé tétele a Felhasználó számára .

 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- bejelentés lehetővé tétele és a bejelentés fogadása ,

- termék hibájának bejelentésével kapcsolatos ügyintézés,

- az ügyintézéshez szükséges kommunikáció folytatása.

 

15.5. Az adatkezelés időtartama: a jótállási ügyintézés esetén a kezelt adatokat Adatkezelő aszerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelésesedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelésidőtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

 

A jótállási igény bejelentéséről készült jegyzőkönyvet annak felvételétől számított 3 évigAdatkezelő köteles megőrizni.

 

Jótállás hatálya alá nem tartozó termék hibájának bejelentése esetén, amennyiben a hibabejelentése nyomán nem jön létre szerződés, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az ajánlatkérés tartalmaa szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az

 

18

 

adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyanszerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Időtartamot illetőena megrendelés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadóbizonylat -megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számvitelitörvény értelmében a számla vagy más bizonylat kiállításától számított legalább 8 év,melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznakelsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, termék javításának megfizetésére vonatkozóadatok), illetve egyes esetekben szerződéses dokumentáció részeként amegrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylatfogalma alá eshetnek.

 

A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső –adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmúüzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének –ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli, mely időtartamfolyamatos szolgáltatás nyújtása esetén a szerződéses jogviszony végétől kezdődik. Azelévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáigmeghosszabbítja.

 

15.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülőadatkezelési listán, valamint a jótállási igény bejelentéséről készült papír alapú jegyzőkönyvben.

 

15. Adattovábbítás

 

16.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen online fizetéssel fizető Felhasználók.

 

16.2. Az adattovábbítás címzettje:

 

B-Payment Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( Borgun) Rövidített név: B-Payment Szolgáltató Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-047882

Adószám: 24722137-2-41

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 4. 1.

Postacím: 1132 Budapest, Váci út 4. 1.

Telefon: +36 1 793 6776

E-mail: info@b-payment.hu

Webhely: https://www.borgun.com/hu/

 

19

 

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatásszolgáltatója.

 

16.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

 

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszerüzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhezszükséges személyes adatokat jo gosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályikötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általiadattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályikötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések:

- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény165. § (5) bekezdése,

- az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f)pontja,

- a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v)pontja.

 

Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelőműködésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetésiszolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen abankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

 

Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat soránesetlegesen felmerülő akadályok elhárítását.

 

Felhasználó foglalás/megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra azadatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzettrészére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célranem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentőskockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá.

 

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatásbiztonságosabbá tételére.

 

Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nemjelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatoktovábbítása szükséges és arányos adatkezelési művelet.

 

20

 

16.4. A továbbított adatok köre:

 

- a vásárlás során kosárba helyezett termékek és a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak,költségek),

- vezetéknév,

- keresztnév,

- telefonszám,

- e-mail cím,

- cím.

 

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetésiszolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

 

16.5. Az adattovábbítás célja: a fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikaiértelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelmeérdekében végzett fraud -monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciókkontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történőügyfélszolgálati segítségnyújtás.

 

16.6. A Borgun által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – atöbbi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – aFelhasználó bővebben tájékozódhat a https://www.borgun.com/ oldalon.

 

16.7. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

 

16.8. Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknaktovábbít adatokat.

 

16. Adatfeldolgozó igénybevétele

 

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

 

17.1. Tárhelyszolgáltató

 

17.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely általbiztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

21

 

17.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

WEB200 Internet Média Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: WEB200 Kft.

Cégjegyzékszám: 14 09 309632

Adószám: 14924943-2-14

Székhely: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.

Postacím: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.

Telefon: +36 30 8280 000

E-mail: info@web200.hu

Webhely: https://www.web200.hu/

 

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

17.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok kör e: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóbanmegjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciókhatározzák meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

 

17.1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vettműködésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely igénybevételével.

 

17.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintőadatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

 

17.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhelyinformatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

 

17.2. Weboldal fejlesztő

 

17.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely általbiztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

17.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

WEB200 Internet Média Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: WEB200 Kft.

Cégjegyzékszám: 14 09 309632

 

22

 

Adószám: 14924943-2-14

Székhely: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.

Postacím: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.

Telefon: +36 30 8280 000

E-mail: info@web200.hu

Webhely: https://www.web200.hu/

 

gazdasági társaságot, mint a weboldal fejlesztőjét,

 

továbbá a

 

ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: ShopRenter.hu Kft.

Cégjegyzékszám: 09-09-020636

Adószám: 23174108-2-09

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Postacím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefon: +36 1 234 5012

E-mail: info@shoprenter.hu

Webhely: https://www.shoprenter.hu/

 

gazdasági társaságot, mint a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók).

 

17.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok kör e: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóbanmegjelölt összes adatot érinti.

 

17.2.4. Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: a webhelyinformációtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása biztosítása, az ehhez szükségesweboldal szoftver igénybevételével.

 

17.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintőadatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

 

17.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhelyinformatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

 

23

 

17.3. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

 

17.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók awebhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

17.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

MailerLite Ltd.

 

Székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Írország

Postacím: Ground Floor, 71 Lower Bag got Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

E-mail: info@mailerlite.com

Webhely: https://www.mailerlite.com/

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjétés karbantartóját ,

 

továbbá az

 

Optimonk International Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített név:Optimonk International Zrt.

Cégjegyzékszám: 09-10-000583

Adószám: 26335498-2-09

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Üzleti tevékenység helye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefon: +36 70 410 4842

E-mail cím: kapcsolat@optimonk.hu

Webhely: https://www.optimonk.hu/

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által a feliratkozás elősegítésére igénybe vett szoftver fejlesztőjét és karbantartóját

 

(a továbbiakban: Adatfeldolgozó k).

 

17.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a hírlevélre

feliratkozó Felhasználó e-mail címét érinti.

 

24

 

17.3.4. Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: az Adatkezelő által hírlevél küldéshez, illetvefeliratkozást elősegítéséhez használt szoftver ek információtechnológiai értelemben vettműködésének biztosítása .

 

17.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásánakvisszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig.

 

17.3.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő ,

illetve feliratkozást elősegítő szoftverek informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

17.4. Elektronikus levelező szoftver és tárhely biztosításához kapcsolódó adatfeldolgozás

 

17.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Felhasználók,akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

 

17.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

WEB200 Internet Média Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: WEB200 Kft.

Cégjegyzékszám: 14 09 309632

Adószám: 14924943-2-14

Székhely: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.

Telefon: +36 30 8280 000

E-mail: info@web200.hu

Webhely: https://www.web200.hu/

 

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt tárhely szolgáltatóját ésszoftver fejlesztőjét

 

továbbá a

 

Microsoft Ireland Operations Limited

 

rövidített név: Microsoft Ireland Ltd.

cégjegyzékszám: 256796

közösségi adószám: IE8256796U

székhely: 70 Sir Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland

 

25

 

postacím: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,Dublin 18, Ireland

kapcsolat: https://www.microsoft.com/hu HU/concern/privacy/

telefon: +1 800 710 200

 

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt tárhely szolgáltatóját ésszoftver fejlesztőjét

 

(a továbbiakban: Adatfeldolgozó k).

 

17.4.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsősorban az érintett neve és e- mail címe,másodsorban a Felhasználó által elektronikus levélben megküldött további adatok.

 

17.4.4. Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésénekbiztosítása.

 

17.4.5. Az adatfeldolgozás időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem kerül sor szerződéskötésre, az elektronikus levelek törléséig. Az Adatkezelő az elektronikus levelezéssorán történő üzenetváltás lezárultával törli az üzeneteket.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötésre kerül sor, és az üzenetek tartalma aszerződés szempontjából lényeges, abban az esetben a megrendelés teljesítéséhez kezeltadatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat -megőrzésikötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében aszámla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelőegy éven belül törli.

 

A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli b izonylat fogalma alá nemeső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényegestartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülésiidejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Azelévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének újidőpontjáig meghosszabbítja.

 

A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó k által biztosított szoftveres környezetbentárolódnak az üzenetek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

 

26

 

17.4.6. Az adatfeldolgozás jellege: a megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozók által

biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az e -mail-ek, tehát ez idő alatt fennáll azadatfeldolgozás.

 

17.5. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

17.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: azok a Felhasználók, akik a terméket az általuk megjelöltcímre szállítással rendelik meg.

 

17.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt FelelősségűTársaság

 

Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. Cégjegyzékszám:13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefon: +36 29 886 670

Fax: +36 29 886 610

E-mail: info@gls-hungary.com

Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home/

 

gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót, valamint a

 

Palletways Group Limited

 

Rövidített név: Palletways Group Ltd.

Cégjegyzékszám: 05175499

Székhely: Fradley Distribution Park, Wood End Lane Fradley Park, Lichfield, WS13 8NE,Staffordshire, United Kingdom

Postacím: 2051 Biatorbágy, Huber u. 5.

Telephely: 2051 Biatorbágy, Huber u. 5.

Telefon: +36 70 478 2565

E-mail: info.hu@palletways.com

Webhely: https://hu.palletways.com/hu/

 

gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót

 

(a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozó k).

 

27

 

17.5.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok kör e: az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelésenyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás végrehajtása) érdekében Felhasználóalábbi adatait érinti:

 

- vezetéknév

- keresztnév

- telefonszám

- szállítási cím.

 

17.5.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövőszerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása aFelhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyénekés idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.

 

17.5.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig tart.

 

17.5.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és

kézbesítés teljesítéséhez szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.

 

17.6. Termékértékelés ösztönzéséhez kapcsolatos adatfeldolgozás

 

17.6.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

 

17.6.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: ShopRenter.hu Kft.

Cégjegyzékszám: 09-09-020636

Adószám: 23174108-2-09

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Postacím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefon: +36 1 234 5012

E-mail: info@shoprenter.hu

Webhely: https://www.shoprenter.hu/

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által termékértékelést ösztönző e- mail kiküldéséhezhasznált szoftver fejlesztője és karbantartója (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

28

 

17.6.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: a Felhasználó neve, e-mail címe, valamint véleménye.

 

17.6.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által a termékértékelésösztönzéséhez, értékelő űrlap elektronikus elérési útjának kiküldéséhez használt szoftverinformációtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságosműködtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 

17.6.5. Az adatfeldolgozás időtartama: az elérési utat tartalmazó e-mail kiküldéséig. A kiküldést követőenadatkezelő ezzel a céllal már nem kezeli az adatokat.

 

17.6.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a megvásárolt termék értékelésreszolgáló felületre irányító linket küldő szoftver informatikai értelemben vettüzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

17.7. Értékeléshez közzétételéhez kapcsolódó adatfeldolgozás

 

17.7.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: az Árukereső.hu (Online Comparison Shopping Kft.), aFacebook (Meta Platforms Ireland Ltd.), a Google (Google Ireland Ltd.), valamint aTrustindex (Trustindex Kft.) felületén az Adatkezelőt értékelő Felhasználók.

 

17.7.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Trustindex Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: Trustindex Kft.

Cégjegyékszám: 05-09-034080

Adószám: 26281186-2-05

Székhely: 3593 Hejőbába, Széchenyi utca 21.

Telephely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. A/2/3.

Postacím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. A/2/3.

E-mail: info@trustindex.io

Webhely: https://www.trustindex.hu/

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által az értékelések összegyűjtéséhez ésközzétételéhez használt szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban:Adatfeldolgozó).

 

29

 

17.7.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: Felhasználó k értékelései közzétételüketkövetően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott értékelést adóFelhasználó felhasználóneve beazonosítható, az általa értékelésében közétett adatokmegismerhetőek, így – amennyiben felhasználónévként valós nevét adta meg - Felhasználószemélyazonossága is beazonosíthatóvá válhat.

 

Amennyiben Felhasználó értékeléseiben esetlegesen más személy adatait teszi közzé, az ilyena harmadik személy adatainak Adatkezelő webhelyén történő közzététele és ily módonAdatkezelő részére történő továbbítása tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintettharmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez. Az ilyen adatok kezeléséhezvaló hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.

 

17.7.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az értékelések webhelyen történő megjelenítése, a vásárlók bizalmának fokozása érdekében.

 

17.7.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a webhelyen a fenti formában történő közzétételidőtartalma Felhasználó kérelmére történ ő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhettovábbá a Felhasználó véleményének Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikorkérheti hozzászólása törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.

 

17.7.6. Az adatfeldolgozás jellege: Adatkezelő informatikai rendszerében, a webhely

felületén megjelenítve.

 

17.7.7. A Trustindex további adatkezeléséről Felhasználó Trustindex Kft. weboldalánelérhető adatkezelési tájékoztatójában olvashat:https://www.trustindex.hu/adatvedelem/ .

 

17.8. Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

17.8.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók awebhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

30

 

17.8.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az

 

InCash Ügyvitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Rövidített név: InCash Ügyvitel Zrt.

Cégjegyzékszám: 01 10 049156

Adószám: 25844034-2-41

Székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 19.

Postacím: 1139 Budapest, Forgách utca 19.

Telefon: +36 1 238 0814

E-mail: incash@incash.hu

Webhely: https://www.incash.hu/

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

17.8.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználónevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és avételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.

 

17.8.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a számlák kiállításához használt szoftverigénybevétele, rendelkezésre állásának és működésének biztosítása.

 

17.8.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylat - megőrzésikötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig - a számla kiállításától számított 8 évig - tart.

 

17.8.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számla

kiállításához használt szoftver rendelkezésre állásának biztosítását, informatikaiértelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

17.9. Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

 

17.9.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

 

 

31

 

17.9.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

SZÁM-ART Számviteli, Számitástechnikai és Általános Kereskedelmi, SzolgáltatóKorlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: SZÁM-ART Kft.

Cégjegyzékszám: 01 09 360424

Adószám: 10924185-2-42

Székhely: 1165 Budapest, Kalitka utca 2.

Postacím: 1165 Budapest, Kalitka utca 2.

Telefon: +36 1 403 5682; +36 1 403 5535

Webhely: http://www.szamart.hu/

 

gazdasági társaságot , mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységénekkönyvelőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

17.9.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználónevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és avételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő adatokatérinti.

 

17.9.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által végzett gazdaságitevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek teljesítése afenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

 

17.9.5. Az adatfeldolgozás időtartama: legfeljebb a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzésikötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8. év elteltét követőévben bekövetkező törlésig – tart.

 

17.9.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségekteljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti, amiket papír adathordozók ésszoftverben kezelt digitális adatok kezelésével végez az adatfeldolgozó .

 

17.10. Könyvvizsgálati szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

 

17.10.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

 

 

32

 

17.10.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

SZÁM-AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ Adótanácsadó Betéti Társaság Rövidített név:SZÁM-AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ Bt.

Cégjegyzékszám: 13-06-070066

Adószám: 20772336-1-13

Székhely: 2100 Gödöllő, Nagyvárad út 25.

Postacím: 2100 Gödöllő, Nagyvárad út 25.

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységénekkönyvvizsgálóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

17.10.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadóFelhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlásidőpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokonszereplő adatokat érinti.

 

17.10.4. Az adatfeldolgozás célja: az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységrevonatkozóan jogszabály által előírt, könyvvizsgálatra vonatkozó számvitelikötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

 

17.10.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylat - megőrzésikötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – általánosságban a számla kiállításától számított 8.év elteltét követő évben bekövetkező törlésig – tart. Az Adatfeldolgozó könyvvizsgálói feladatravonatkozó megbízásának megszűnése esetén a megbízás megszűnéséig tart az adatfeldolgozás.

 

17.10.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségekteljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti.

 

17.11. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

 

17.12. Adatkezelő a fent és a „Sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató” dokumentumbanmegjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

 

33

 

18. Adatvédelem, adatbiztonság

 

18.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik azadatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkalgondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényrejuttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint avéletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

 

18.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésénekalapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módonrögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

 

18.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében,ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlásokalapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

 

18.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ,mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknekmegfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelésicélonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelőmeghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó –alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és etájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

 

18. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

19.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általakezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozottadatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozónevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesenbekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtettintézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbításjogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, delegkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

 

34

 

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokmásolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egyhónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratívköltségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 20. pont szerint).

 

19.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa azAdatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppelolvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másikadatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek aszemélyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és b) az adatkezelésautomatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosultarra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

19.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónaponbelül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje ahiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

19.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyesadatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére azAdatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamravonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatokpontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azokfelhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de azérintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelésellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nemkerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaivalszemben.

 

35

 

19.5. A törléshez való jog (és „az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes adatottörli, ha:

 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy másmódon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésneknincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok azadatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történőadatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogikötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatokgyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggőszolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azttörölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételévelmegteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annakérdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte aszóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetvemásodpéldányának törlését.

 

19.6. Értesítési kötelezettség: Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintettFelhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatottovábbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagyerőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

19.7. Tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokbólbármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azadatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagyamelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

36

 

20. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

 

20.1. A 19. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjaAdatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagytájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történ ő intézkedést.

 

20.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétőlszámított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozottintézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve akérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappalmeghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainakmegjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érinte tt Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, atájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt máskéntkéri.

 

20.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelemnélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja azérintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználópanaszt nyújthat be a 21. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerintélhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

20.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjeszthetikérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges,mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnekmegalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétévelkapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhezszükséges információk nyújtását kérheti.

 

20.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 2143, Kistarcsa, Malom utca 9/C alatti címére, e-mailben az info@rockgarden.hu e-mail címre juttathatja el. E- mailben küldött kérelmetAdatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ottnyilvántartott e -mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e -mail cím használata nem jelentia kérelem figyelmen kívül hagyását. E -mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldéstkövető első munkanapot kell tekinteni.

 

37

 

 

21. Jogérvényesítés

 

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a NemzetiAdatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

 

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelyevagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszékhatáskörébe tartozik.

 

2022. július 25.

 

KLFD Kft.